Algemene Voorwaarden

Artikel 1: aanmelden

a. de klant kan zich op verschillende manier aanmelden/ inschrijven bij Everyday Fit. Dit kan online via: www.everyday-fit.nl of aan de balie bij Everyday Fit.
Het starterspakket (eenmalig € 29,95). We nemen uitgebreid de tijd nemen voor nieuwe klanten om er voor te zorgen dat klanten een duidelijk beeld krijgen van ons concept en we bespreken doelen en het gewenste resultaat.

De ingangsdatum vangt aan op de dag dat het lid de overeenkomst heeft ondertekend en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs

b. indien het maximum aantal leden is bereikt zal het aspirant lid op de wachtlijst geplaatst worden. Zodra Everyday Fit plaats heeft zal het lid hiervan op de hoogte gesteld worden. Het maximum aantal leden is 600

c. leden dienen 14 jaar en ouder te zijn. Tieners tussen de 14 en 16 jaar dienen onder begeleiding van de ouders te komen. Vanaf 16 jaar is zelfstandig trainen mogelijk bij Everyday Fit.

d. alleen op vertoon/scannen van de Everyday Fit clubpas kan het lid gebruik maken van de trainingsruimte

e. het lid is verantwoordelijk voor de Everyday Fit pas. Bij verlies of diefstal zal de klant dit moeten melden en de kosten voor een nieuwe pas á € 10,- zelf dienen te vergoeden

f. de Everyday Fit pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Mits het een lid van het gezin in wonende op hetzelfde huisadres en bijgeschreven in het systeem van Everyday Fit

g. een klant die binnen 6 maanden zich opnieuw wil inschrijven hoeft geen intakekosten te betalen. Na 6 maanden dient de klant de helft van de intakekosten
te betalen

Artikel 2: lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.

a. een overeenkomst kan op elk gewenst moment ingaan

b. betalingen dienen middels automatische incasso te geschieden

c. afschrijvingen worden per maand uitgevoerd. Jaarlijks (per 1 januari van het nieuwe jaar) vindt er een prijsverhoging plaats op basis van de jaarlijkse consumentenprijsindexcijfers. Mocht de prijsstijging hoger zijn dan het jaarlijks consumentenprijsindexcijfer dan zal Everyday Fit u hiervan schriftelijk middels een nieuwsbrief van op de hoogte brengen.

d. bij een niet tijdig ontvangt van het verschuldigde bedrag, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of soneringen of wat voor reden dan ook, wordt er €5,00 administratiekosten in rekening gebracht en zal de klant twee weken de tijd krijgen of het verschuldigde bedrag te voldoen. Na deze twee weken zal de vordering uit handen gegeven worden. Extra kosten die hierbij zullen volgen zijn voor rekening van de klant

e. de Everyday Fit pas van de klant zal worden geblokkeerd indien er niet aan de betalingplicht wordt voldaan. Toegang van de klant wordt geweigerd

f. indien er sprake is van een betalingsachterstand kan het management van Everyday Fit de overeenkomst met de klant beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt

g. Everyday Fit heeft het recht tarieven te wijzigen. Voor de lopende contractsduur worden de tarieven niet gewijzigd.

Artikel 3: openingstijden

a. Everyday Fit heeft het recht trainingstijden/ programmas te wijzigen

b. Everyday Fit is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 22.00u. Zaterdag en zondag van 8.45 tot 13.00u.

c. op officiële en erkende feestdagen is Everyday Fit gerechtigd gesloten te zijn. De klant wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Artikel 4: beëindigen

a. De lidmaatschappen worden, zonder opzegging van de klant, automatisch verlengd voor een lidmaatschap met onbepaalde tijd. Deze zijn per maand opzegbaar. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand.

b. de klant kan zijn lidmaatschap 1 maand voor einde overeenkomst, aan de balie of middels een aangetekende brief, opzeggen.

c. bij beëindigen vindt geen restitutie plaats van tariefgelden

d. Everyday Fit behoudt zich het recht dat bij ernstig schendig van de huisregels/ algemene voorwaarden/ onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

e. Wanneer een klant het lidmaatschap wil beeidigen, terwijl het contract nog niet verlopen is, dan kan de klant het afkopen. De afkoop som bedraagt tenminste 75% van de nog resterende te betalen termijnen met een minimum van € 100,00. Dit bedrag dient per automatische incasso of bankoverschrijving te worden voldaan.

Artikel 5: risico en aansprakelijkheid

a. het gebruik maken van apparatuur, het volgen van een programma of cursusonderdeel en/of activiteiten bij Everyday Fit, is geheel voor eigen risico van de klant

b. Everyday Fit en de clubmanager aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant

c. Everyday Fit en de clubmanager aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant

Artikel 6: huisregels

a. de klant wordt op de hoogte gebracht van de huisregels van Everyday Fit en dient hiernaar te handelen
b. de algemene voorwaarden en huisregels van Everyday Fit staan op de site www.everyday-fit.nl, en zijn eventueel bij de balie op te vragen.

Artikel 7: rechtstoepassing

a. op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Everyday Fit aangegaan, is aansluitend het Nederlands recht van toepassing

b. alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en Everyday Fit, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter

c. door inschrijving verklaart de klant de algemene voorwaarden en huisregels van Everyday Fit te accepteren

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Everyday Fit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Everyday Fit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren

Everyday Fit analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Everyday Fit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Everyday Fit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Everyday Fit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Everyday Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

We kunnen met Google Analytics meten hoe je een van onze websites hebt gevonden en hoe je op de website bent binnengekomen. Welke deur je hebt opengedaan, zullen we maar zeggen.

Je kunt het privacy statement van Google vinden via de volgende link https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Marketing cookies

Die gebruiken we voor onze marketing, zodat we je relevante aanbiedingen kunnen doen of (nieuwe) diensten of producten aan je kunnen laten zien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Everyday Fit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@everyday-fit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Everyday Fit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Everyday Fit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@everyday-fit.nl.